• slider image 285
:::

文章列表

2013-09-11 《自主學習》 (windelf / 592 / 教學札記)
2013-09-11 《親師座談part1》 (windelf / 560 / 教學札記)
2013-09-08 《安全上學去—讀後有感》 (windelf / 1766 / 教學札記)
2013-09-07 《教學重點-孩子真正需要的能力》 (windelf / 719 / 教學札記)
2013-09-07 《班級經營理念》 (windelf / 633 / 教學札記)
2013-08-24 《教育理念4-培養品德》 (windelf / 729 / 教學札記)
2013-08-24 《教育理念3-發揮潛能》 (windelf / 761 / 教學札記)
2013-08-24 《教育理念2-健康成長》 (windelf / 680 / 教學札記)
2013-08-24 《教育理念1-快樂學習》 (windelf / 789 / 教學札記)
2013-08-24 《十年自省》 (windelf / 597 / 教學札記)